LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

เสวนาทางวิชาการ 200 ปี Karl Marx (1818-2018): Marx and Marxism ความท้าทาย หรือ สิ่งที่ตายแล้ว

เสวนาทางวิชาการ 200 ปี Karl Marx (1818-2018)

26 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Marx and Marxism ความท้าทาย หรือ สิ่งที่ตายแล้ว

- Karl Marx มายา หรือวิทยาศาสตร์?
รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Marx’s Agrarian Studies
รศ.ดร. จามะรี เชียงทอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ชีวิต แรงงาน และความคิดเรื่องส่วนรวมใน Paris Manuscript
ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ไชยันต์ รัชกูล
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดโดย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กลุ่มวัฒนธรรมศึกษาและเมืองร่วมสมัย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่