LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

แผนที่สร้างชาติ : รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น

ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

“ทุกวันนี้ คนทั่วไปอาจเปิดดูแผนที่ในโทรศัพท์มือถือและมีส่วนร่วมแก้ไขได้อย่างง่ายดาย จนแทบไม่ได้สังเกตว่าเทคโนโลยีการทำแผนที่ มีความเป็นมาอย่างไร เรื่องของการทำแผนที่สมัยสงครามเวียดนามซึ่งเป็นต้นแบบของแผนที่ของราชการและของเอกชนอีกหลายฉบับ รวมทั้งกูเกิ้ลแมปมีประวัติที่น่าสนใจ เช่นเดียวกัน การสำรวจของนักวิชาการซึ่งมีส่วนร่วมในการทำแผนที่หฉบับนั้นและได้สร้างผลงานที่เป็นต้นแบบของการศึกษาหมู่บ้าน และวัฒนธรรมชุมชนก็เป็นประวัติของวงการวิชาการไทยที่น่าเรียนรู้” https://www.facebook.com/commerce/products/1609143022496361/?rid=648010588720933&rt=6

2018

หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

“ว่าด้วยรูปแบบและกลไกของเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละรัฐ/ ประเทศ ทั้งในแง่ของจุดกำเนิด พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ผลกระทบ เงื่อนไขความสำเร็จ และความล้มเหลว โดยเชื่อมโยงกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และชี้ให้เห็นว่า พลวัตของเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ซับซ้อน..." โปรดดูเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/BookRepublicChiangMai/posts/%5Bbook-re:commendation%5D-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81/1718121784933362/

2018

รำลึก ๑๔๐ ปี ชาตกาล ครูบาศรีวิชัย

ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว ,รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง , ชัยพงษ์ สำเนียง (บก.ร่วม)

"หากจะจดจำ เราจะจารึกจดจำเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยอย่างไร มากไปกว่านั้น ท่าทีการจดจำของเราอาจจะนำไปสู่การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ครูบาล้านนาในแง่มุมใหม่ๆ..." โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน https://www.facebook.com/khrubasrivichai/

2018

"การศึกษารถม้าลำปางในฐานะการท่องเที่ยวเชิงการขนส่ง" ใน วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2561

อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล

2018

"กระเป๋าเงินดิจิทัลในอาลีเพย์: พัฒนาการของเทคโนโลยีการเงินออนไลน์และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้เงินสดในประเทศจีน" ใน วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2561

อ.ผานิตดา ไสยรส

2018

Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม

ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

Autonomia: ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม ของเก่งกิจ กิตติเรียงลาภเป็นผลงานในภาคภาษาไทยเล่มแรกที่นำพาเราไปรู้จักกับ Autonomia ขบวนการความคิดทฤษฎี ที่เปิดทางไปสู่การศึกษาระบบทุนนิยมในแง่มุมใหม่และการตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ของสังคมคอมมิวนิสต์อีกครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://readery.co/9786168051047

2017

Perspective: ภววิทยาแบบมุมมองนิยมและความเป็นซับเจค

ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

"มุมมองนิยมวางอยู่บนฐานคิดที่มองว่ามุมมองสร้างซับเจค ที่อมนุษย์ก็คิดว่าตนเองเป็นมนุษย์ และการเป็นมนุษย์ซึ่งมาพร้อมกับมุมมองเกี่ยวกับตนเองและสภาพแวดล้อม ก็ทำให้อมนุษย์มีสถานะเป็นซับเจค" โปรดดูรายละเอียดที่ https://www.turn-books.com/product/perspective-%E0%B8%A0%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1/

2017

เริ่มต้นใหม่จากจุดเริ่มต้น ทฤษฎีมาร์กซิสต์ในศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

"ในช่วงเวลาที่หลายคนเชื่อว่าอุดมการณ์ หรือแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ได้ตายลงไปจากความล้มเหลวในอดีต แต่นักคิดมาร์กซิสต์จำนวนหนึ่งก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อแนวคิดดังกล่าว การเริ่มต้นใหม่จากจุดตั้งต้น อาจจะเป็นหนทางในการมุ่งหน้าสู่การปฏิวัติก็เป็นได้" โปรดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.goodreads.com/book/show/36540929-21

2017

วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น = Introducing cultural studies

ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

"วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น (Introducing Cultural Studies) คือหนังสือที่จะชวนเราเปิดประตูสู่สนามของการศึกษาวัฒนธรรม โดยเริ่มจากการทำความรู้จักว่าอะไรคือวัฒนธรรมศึกษา พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎี และกรณีศึกษาต่างๆ ที่น่าสนใจในสนามวัฒนธรรมศึกษาตั้งแต่การเมืองอัตลักษณ์ไปจนกระทั่งละครน้ำเน่าที่จะพกไว้อ่านเล่นก็ได้ ประกอบการเรียนก็ดี" โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/BookRepublicChiangMai/posts/1417382461673964:0

2017

โลกาภิวัตน์

รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

โปรดดูรายละเอียดที่ http://soc.cmu.ac.th/product/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9C%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99/

2017

สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่

รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

โปรดดูรายละเอียดที่ http://soc.cmu.ac.th/product/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/

2017

เครือข่ายพุทธศาสนาของชาวกะเหรี่ยงข้ามแดนไทย-เมียนมาร์

รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://soc.cmu.ac.th/product/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87/

2017

ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา : ความเคลื่อนไหวของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

สนใจซื้อหนังสือ โปรดดู http://bookstore.tu.ac.th/index.php?page=shop.product_details&flypage=&product_id=52958&product_isbn=9786164260535&category_id=9900000&pf=vm&option=com_virtuemart&Itemid=74

2017

รัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่: การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน

รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://soc.cmu.ac.th/product/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89/

2017

พื้นที่ความรู้ มานุษยวิทยา คนสามัญ : 70ปี อานันท์ กาญจนพันธุ์

ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

สั่งซื้อได้ที่ http://bookstore.tu.ac.th/index.php?page=shop.product_details&flypage=&product_id=52957&product_isbn=9786163982230&category_id=9300000&pf=vm&option=com_virtuemart&Itemid=74

2017